FAQ Misijní škola

1Co je vůbec misijní škola?
Je to rok, který dobrovolně a svobodně odevzdáváš Pánu Ježíši jako reakci na Jeho lásku, kterou vyjádřil mj. tím, že za tebe dal 33 a půl let, aby tě zachránil na věčnost. Takový rok, který Pánu Ježíši věnuješ, se nejlépe stráví na misijní škole. Během roku na misijní škole má Duch svatý ještě větší prostor k tomu, aby na tebe působil a dal ti ještě hlubší zkušenost s Bohem, než jsi měl dosud. Na misijní škole si zvykneš na to, že misie není nějaký program nebo akce, ale životní styl. :)
2Proč je misijní škola celoročně v podobě internátu?
Ročník misijní školy začíná v září a končí koncem srpna. Změna místa a prostředí podporuje to, že je člověk otevřenější ke změnám na sobě samém. V kontextu misijní školy to znamená být otevřenější ke změně povahy, kterou má se mnou Duch svatý v plánu. Misijní školy fungují celosvětově v režimu celoročního pobytu na jednom místě, čímž vzniknou podmínky, ve kterých na nás může Duch svatý intenzivněji působit. Z misijní školy se pak podnikají i misijní výjezdy na různá místa. Pokud probíhá misijní školení jen ve vybraných víkendech, získá dotyčný student sice určité znalosti a dovednosti, avšak změna povahy a hlubší poznání Boha se v takových podmínkách zpravidla neuskuteční. Navíc chceme celoroční misijní školou podporovat myšlenku, že misie není nějaká akce, která se koná v rámci vybraných víkendovek, ale že je to životní styl. Jinak se naprostá většina absolventů celoročních misijních škol shoduje na názoru, že doba strávená na misijní škole patří k nejlepším a nejhezčím obdobím celého života. Moc si přejeme, aby toto byla i tvoje zkušenost. :-)
3Mám z misijní školy nějaký certifikát?
Rok strávený na misijní škole není uznané studium, ale dobrovolný rok pro osobní obohacení. Přesto nabízíme dva certifikáty, s kterými budeš moci misijně sloužit. Jsou to certifikáty Cvičitel metody Evminova a Efektivní poradenství životního stylu. Po úspěšném absolvováni misijní školy, s následnou tříměsíční stáží v rámci církve, sboru či misijní služebnosti, budeš mít možnost získání dalšího certifikátu, a sice církví uznaného certifikátu misijního pracovníka.
4Můžu si během doby misijní školy v instituci něco odpracovat?
Ohledně struktury financování viz tady: http://mseden.test/financni-struktura/ Součást misijní školy je praktická činnost, kterou student vykonává v rámci celé instituce Eden. Nebýt této praktické činnosti, kurzovné by bylo ještě vyšší. Další možnosti odpracování kurzovného žel nabídnout nemůžeme.
5Jak si můžu představit všední den na misijní škole?
Den začíná tichým osobním časem s Bohem, na který navazuje společné ranní zamyšlení a snídaně. Následuje čas určený k osobnímu studiu látky misijní školy a dopolední práce, která může zpravidla probíhat v kuchyni, na poli, v administraci, na stavbě anebo při uklízení pokojů. Někdy se koná místo dopolední práce evangelizační činnost. Po obědě následuje po celé odpoledne vyučování. Po večeři je buď volno, nebo se odehrává nějaký večerní program, například skupinka učednictví. Někdy se může z určitých důvodů stát, že dopoledne je místo práce vyučování a odpoledne pracovní činnost.
6Jak vypadají na misijní škole víkendy?
V pátek odpoledne je volno a probíhají přípravy na sobotu a úklid, večer si pak zahájíme sobotu. V sobotu sloužíme na bohoslužbě buď na místě, anebo v jiných sborech. Někdy se koná i odpolední program, jinak je odpoledne volno. Večer si společně sobotu ukončíme. V neděli je volnější den pro osobní výuku, sport, výlet a jiné volnočasové aktivity. V sobotu a neděli občas budeš mít službu v kuchyni. Na Misijní škole Eden je volný jeden víkend v měsíci, v rámci kterého studenti mohou odcestovat. *Pro zajímavost - ostatní evropské misijní školy nabízí mnohem méně možností volného víkendu než my. Doufáme, že to u nás oceníte. :-)
7Nejsou lidé ze stravy na misijní škole nemocní?
Mnoho mladých lidí říká, že se na misijní škole setkali s tak skvělou a chutnou stravou, kterou z domu ani neznali. Strava na středoevropských misijních školách je plnohodnotně rostlinná a odpovídá nejen Božím milosrdným, vyváženým a láskyplným radám pro náš jídelníček, ale i více než 150 pečlivě prostudovaným výživovým studiím. To, že studenti dostanou, vědecky vzato, tu kvalitně nejlepší stravu, lze poznat i na tom, že ke konci školního roku obvykle vypadají zdravější, než když na misijní školu nastoupili. :) :) :)
8Můžu si vzít své kolo nebo auto?
Určitě můžeš do Edenu vzít své kolo i auto. Na kola máme dokonce i přístřešek. Auta parkují venku na parkovišti penzionu Eden.
9Je možnost cvičit a posilovat?
V rámci Edenu je spousta možností posilování a cvičení. Někdy už i samotná fyzická práce představuje posilování. Díky deskám metody Evminova máš možnost cvičit a posilovat svoje záda a krční páteř. Pro další posilování je k dispozici tělocvična a také mini fitness centrum.
10V čem je rozdíl mezi misijní školou a teologickým institutem?
Misijní škola je v podstatě předstupeň teologického studia. Předává základní vědomosti o praktické spiritualitě, životě s Bohem, službě a adventistické identitě. Misijní škola je zaměřená na praxi. Teologické studium je zaměřené na hlubší poznání Bible, církevní dějiny atd., zkrátka na školení do kazatelské služby. Misijní škola a teologický institut nepředstavují žádnou konkurenci, ale vzájemně se doplňují. Pro někoho se více hodí teologický institut, pro jiného zase misijní škola. Jsou i takoví, kteří v průběhu misijní školy začnou vnímat, že je Bůh volá ke kazatelské službě a jdou na teologický institut.
11Kolik studentů na ročník berete?
Zatím bereme osm studentů na každý ročník.
12S kolika lidmi budu spát jako student na jednom pokoji?
Je možné, že na jednom pokoji budou ubytovaní až čtyři lidé stejného pohlaví. Běžný počet jsou dva nebo tři lidé. Pokoje pro studenty jsou, ve srovnání s ostatními misijními školami, dost prostorné.
13Jaký zisk má církev z misijní školy?
Církev má z misijní školy mnohostranný zisk. V podstatě se školí budoucí Duchem naplněná a vedená generace vedoucích církve. Od naších absolventů očekáváme, aby se sdíleli o tom, co se na misijní škole naučili, s co největším počtem členů církve, kteří možnost návštěvy misijní školy nemají, a kteří by přitom rádi na misijní škole byli. Naše vize je, aby díky vlivu misijní školy došlo k rozmnožení počtu Duchem naplněných spolupracovníků Ježíše Krista. Další zisk církve z misijní školy je vznik generace mladých lidí, která nepomlouvá a nekritizuje, ale která naopak svou energii využívá na to, co stojí za to – na službu, získání a záchranu ztracených lidí pro novou zemi a věčný život.
14Je účast možná jen pro pokřtěné adventisty?
Účast je možná i pro nepokřtěné adventisty a pro lidi, kteří nejsou adventisté, ale ztotožňují se s věroukou a biblickým posláním Církve adventistů sedmého dne.
15V jakém jazyce probíhá vyučování?
Vyučování probíhá v češtině. Další možnost vyučovacího jazyka je slovenština. V případě učitelů z Německa, Rakouska a Švýcarska je zajištěný překlad do češtiny. Díky zahraničním hostům máš velkou možnost uplatnit také své znalosti cizích jazyků. Určitě můžeš hojně využít své znalosti angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, polštiny a němčiny.
16Bude po misijní škole možnost být zaměstnán církví?
Po úspěšném absolvování misijní školy a následující tříměsíční stáži ve sboru nebo misijní služebnosti získáš církví uznaný certifikát Osvědčení misijního pracovníka. Podle individuální domluvy a potřeby, ale i podle tvého obdarování, může být určitá pravděpodobnost k tomu, abys našel zaměstnání v církvi nebo v jiné misijní služebnosti.
17Podporuje Církev adventistů sedmého dne misijní školu?
Misijní škola Eden je spolu s Epicentrem zdraví Eden podpůrná organizace Církve adventistů sedmého dne, komunikuje s představiteli církve a spolupracuje s oddělením evangelizace Českého sdružení CASD. České sdružení finančně podporuje evangelizační činnost skupiny Lipník, kterou do velké míry vykonává Misijní škola Eden. Navíc je Misijní škola Eden součástí unijního misijního kongresu mládeže Mission Camp. Jsme vděční za vzájemnou důvěru, která mezi Edenem a církví je.
18Slyšeli jsme, že plánujete stavět novou budovu misijní školy. Jaké jsou vaše plány?
Naproti penzionu máme zakoupený pozemek a schválený projekt budoucí budovy misijní školy. Stavba budovy pro nás představuje obrovskou výzvu, ve které budeme potřebovat mnoho Božích zázraků. Věříme, že budova misijní školy bude postavena v Božím čase.
19Eden nabízí také pobyty životního stylu. Fungují pobyty v omezeném režimu?
Pobyty a ostatní služby Epicentra Eden nabízíme i nadále. Misijní škola funguje souběžně s pobyty, tudíž v prostorech Edenu probíhají dvě odlišné akce a programy současně. Studentům misijní školy se na začátku školního roku nabízí, aby se seznámili s pobytem z perspektivy hostů. Později budou mít studenti možnost se zúčastnit pobytu z perspektivy pracovníků, a to v rámci stáže v sanatoriu.
20Musím během misijní školy povinně kázat? Mám z toho trému.
Podle Bible každý člověk má odlišná obdarování, a proto nežádáme po každém studentovi, aby ve sboru kázal. Na začátku misijní školy bude vyučován předmět Veřejný projev, ve kterém si můžeš vyzkoušet, nakolik ti veřejný projev jde a do jaké míry ti k tomu Bůh dává svoje přiznání. Na základě doporučení učitele předmětu Veřejného projevu budeš zapsán na kázání do určitých sborů. O svém termínu se dozvíš nejpozději měsíc dopředu. Tvoje kázání má být hotovo týden před termínem, abys koncept kázání mohl konzultovat a zvelebit spolu s vedoucím misijní školy.
21Existují na misijní škole nějaké zkoušky, známky nebo domácí úkoly?
V případě misijní školy nejde o klasickou akreditovanou školu. Proto žádné známky, zkoušky, soutěže a podobné věci neděláme. Na Misijní škole ti chceme nabídnout úplně jiný, ba možná dokonce uzdravující pohled na vzdělání, výchovu a život, a to z perspektivy Bible. Přesto některé domácí úkoly a zkoušky budou, obzvlášť v certifikovaných předmětech. Veškeré domácí úkoly a zkoušky budeme však vyhodnocovat s každým studentem individuálně. Pro nás je důležitý osobní rozvoj a individuální podpora jednotlivého studenta. Domácí úkoly mají napomáhat k tomu, aby si student lépe osvojil určité věci a znalosti, které mu pak pomůžou ve službě. Věříme, že jdeš na misijní školu dobrovolně. Proto zkoušky a dokonce závěrečné zkoušky většinou vynecháme. Jdeš na misijní školu pro Boha a nikoli pro lidi. Proto jsi sám zodpovědný za investovaný čas a peníze vůči Bohu, který jednou bude soudit naše činy, skutky, slova a to, jak jsme nakládali se svým časem, svou silou a svou energií. Proto jako závěrečnou zkoušku vnímáme tvou službu na této zemi a koneckonců Boží soudný den, který ukáže, natolik jsi využil možnosti (včetně roku na misijní škole), které ti Bůh v životě nabízel. Jsme přesvědčení, že ti tento netradiční přístup bude vyhovovat. :-)
22Obávám se, že misijní škola je mimo mou komfortní zónu. Proto si nejsem jistý, jestli do toho mám jít.
Člověk většinou neroste, pokud se nachází ve svém rozjetém kolečku a prostředí a dělá jen to, co je mu blízké. Na nové dary, které máš a o kterých přitom nemáš žádné tušení, přijdeš až tehdy, když vyzkoušíš něco nového, co ti přirozeně nemusí být blízké. V misijní škole máš možnost osobně růst a vyzkoušet si určité věci poprvé. Většinou studenti vyjdou z misijní školy s tím, že rostli v mnoha oblastech a že mají více obdarování a schopností než během nástupu na misijní školu. To způsobí, že jsou po misijní škole užitečnější pro službu v Božím díle. Na základě zkušeností vytváří Bůh na misijní škole podmínky takovým způsobem, a to dokonce bez lidských zásahů, že se dotyčný student vskutku cítí být mimo svou komfortní zónu. Jako zaměstnanci misijní školy jsme tímto procesem také prošli a budeme tě v tomto podporovat a doprovázet. Věříme, že tvůj růst mimo komfortní zónu bude stát za to a že Boha zažiješ natolik, jako nikdy předtím ve svém životě.